โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา Chaesonwittaya School

School profile picture

โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา

Chaesonwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเทพพิทักษ์ สมใจ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 184 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 17 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แจ้ซ้อน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 11 แจ้ซ้อนเหนือ ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
54263231   Fax : 54263231
schoolweb.eduzones.com/chaesonwitaya
panan011@hotmail.com


เส้นทาง