โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร Anubanhangchat School

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

Anubanhangchat School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายชัยชนะ สมหวัง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 810 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 24 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 45 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อนันตยศ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 ห้างฉัตร ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
54269249   Fax : 54269403
sites.google.com/site/anubanhangchat/
anubal-hc@hotmail.com


เส้นทาง