โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา Thungnongkamvitaya School

School profile picture

โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา

Thungnongkamvitaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายชาติณรงค์ มณีมูล
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 30 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 11 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อนันตยศ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 7 บ้านหัวทุ่ง ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
054-822109   Fax : 054-822109

matsee60@gmail.com


เส้นทาง