โรงเรียนเมืองยาววิทยา Muangyao Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนเมืองยาววิทยา

Muangyao Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 183 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 19 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเมืองยาววิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองยาวแม่สัน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 11 บ้านใหม่สามัคคี ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
054-343411   Fax : 054-343411
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500413
Mayawaschool@gmail.com


เส้นทาง