โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา Sermsaiwitthaya School

School profile picture

โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา

Sermsaiwitthaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวราตรี ดวงไชย
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 105 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 12 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เสริมงาม 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 8 นาสันติสุข ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม จ. ลำปาง 52210
54836127   Fax : 54836127
-
-


เส้นทาง