โรงเรียนสันโป่งวิทยา Sunpongwittaya School

School profile picture

โรงเรียนสันโป่งวิทยา

Sunpongwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายดล ก้อนแหวน
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 117 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 20 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนสันโป่งวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เสริมงาม2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 สันโป่ง ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม จ. ลำปาง 52210
54239465   Fax : -
-
sunpongwittaya@gmail.com


เส้นทาง