โรงเรียนบ้านจำปุย Banjampui School

School profile picture

โรงเรียนบ้านจำปุย

Banjampui School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมยศ ยะม่อนแก้ว
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 90 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 11 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านจำปุย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ลิกไนต์1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านจำปุย ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220
054-247997   Fax :

banjampuischool@gmail.com


เส้นทาง