โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา Maechiangraiwittaya School

School profile picture

โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา

Maechiangraiwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายชยพล ศรีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 146 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 18 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่พริก


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 แม่เชียงรายบน ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก จ. ลำปาง 52180
903199315   Fax :
www.maechiangraiwittayaschool.com
maechiangrai@gmail.com


เส้นทาง