โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย Bunyawat Wittayalai School

School profile picture

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

Bunyawat Wittayalai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสกล ทะแกล้วพันธุ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 3,989 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 98 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 211 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
บุญวาทย์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

230 ถ.พหลโยธิน ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-227603   Fax : 054-222122
http://www.bwc.ac.th
bws_a@ymail.com


เส้นทาง