โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา Sadetwanachayangkul Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

Sadetwanachayangkul Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายบุญสง นาละออง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 453 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 16 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 48 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
บุญวาทย์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านร่องหอย ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-019784   Fax : 054-019783
www. lab schools.net/sa
sc.sadet@gmail.com


เส้นทาง