โรงเรียนแม่เมาะวิทยา Maemoh Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

Maemoh Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายถนอม อุปวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 812 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 27 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 68 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนแม่เมาะวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
บุญวาทย์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 8 เมาะหลวง ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220
54266031   Fax : 54330692
www.maemoh.ac.th
maemohwittaya@gmail.com


เส้นทาง