โรงเรียนสบจางวิทยา Sobjang Witthaya School

School profile picture

โรงเรียนสบจางวิทยา

Sobjang Witthaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางทิพพา ใจใหญ่
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 118 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 7 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 21 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนสบจางวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
บุญวาทย์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 สบจาง เลขที่ 3 ต. นาสัก อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220
54380581   Fax : 54380581
www.sobjangwitthaya.ac.th/
sobjang_06@yahoo.com


เส้นทาง