โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม Kokha Wittayakom School

School profile picture

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

Kokha Wittayakom School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายใจชาย ปัณนะพงษ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 106 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 7 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 18 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถินบุรินทร์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านเกาะคา ต. เกาะคา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
54281382   Fax : 54281381
null
kokhawittayakom@gmail.com


เส้นทาง