โรงเรียนไหล่หินวิทยา Laihin Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

Laihin Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 128 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 18 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนไหล่หินวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถินบุรินทร์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านไหล่หิน ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
54274067   Fax : 54274068
http://
Laihinws.net@gmail.com


เส้นทาง