โรงเรียนประชาราชวิทยา Pracharach Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนประชาราชวิทยา

Pracharach Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 217 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 21 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนประชาราชวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
บุญวาทย์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 นาแรม ต. บ้านร้อง อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054-365033   Fax : 54365033
www.pcrw.ac.th


เส้นทาง