โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา Cheahom Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

Cheahom Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสุทิน คงสนุ่น
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 1,139 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 39 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 73 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
พญาวัง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 10 วังสัก ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
0-5427-1399   Fax : 54271397
www.cws.ac.th
cheahomwittaya@gmail.com


เส้นทาง