โรงเรียนวังเหนือวิทยา Wangnua Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

Wangnua Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายดำรงค์ ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 1,203 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 36 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 94 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวังเหนือวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
พญาวัง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 ทุ่งเป้า ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
0-5427-9074   Fax : 054332257
http://www.wnw.ac.th
wnw_school@yahoo.com


เส้นทาง