โรงเรียนเถินวิทยา Thoen Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนเถินวิทยา

Thoen Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 1,219 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 40 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 83 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเถินวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถินบุรินทร์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 7 บ้านดอนไชย ต. เถินบุรี อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54291624   Fax : 54333334
www.tws.ac.th
thoen1@ns.tws.ac.th


เส้นทาง