โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม Wiangtan Phittayakom School

School profile picture

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

Wiangtan Phittayakom School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 88 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 6 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 16 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กัลยา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 ยางอ้อย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
054-339031   Fax : 54339031
www.wtps.ac.th
Wiangtanphittakom@gmail.com


เส้นทาง