โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม Thungkaowwittayakom School

School profile picture

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

Thungkaowwittayakom School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 193 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 27 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
พญาวัง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านจ๋ง ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
54823117   Fax : 54823118
schoolweb.eduzones.com/thungkaow/
thurakarn.tws@gmail.com


เส้นทาง