โรงเรียนพินิจวิทยา

School profile picture

โรงเรียนพินิจวิทยา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 1,253 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 36 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 80 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนพินิจวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

102 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-217-998   Fax : 054-231-801
http://www.pinitschool.com


เส้นทาง