โรงเรียนผดุงวิทย์

School profile picture

โรงเรียนผดุงวิทย์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวอัญชลี อัมฤทธิพงษ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 846 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 29 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 47 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนผดุงวิทย์]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง