โรงเรียนอรุโณทัย Arunothai School

School profile picture

โรงเรียนอรุโณทัย

Arunothai School

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 523 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 21 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 27 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอรุโณทัย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

294 ถนนฉัตรไชย ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
0 5431 8619   Fax : 0 5431 8620
http://www.at.ac.th
infoarunothai@gmail.com


เส้นทาง