โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา

School profile picture

โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

พระครูโสภณสาธุกิจ -
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 600 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 28 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 38 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 52180
   Fax :


เส้นทาง