โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์

School profile picture

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์ นันตี
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 135 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 6 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
   Fax :


เส้นทาง