โรงเรียนประชาวิทย์

School profile picture

โรงเรียนประชาวิทย์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 876 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 36 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 63 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนประชาวิทย์]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง