โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวกนกวรรณ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 95 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 5 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - อนุบาล 3
อนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

99/1 หมู่ที่ 9 ต. ล้อมแรด ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
054-292419   Fax : 054-292419


เส้นทาง