โรงเรียนสุนทรศึกษา

School profile picture

โรงเรียนสุนทรศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

พระอธิการฉัตรดนัย ปฏิญฺญาเมธี
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 325 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 15 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 19 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนสุนทรศึกษา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
   Fax :


เส้นทาง