บุญเลิศสอนภาษา

School profile picture

บุญเลิศสอนภาษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายบุญเลิศ สุรินทร์วงศ์
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 11 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[บุญเลิศสอนภาษา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

16/1 ถ.สุชาดา ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
   Fax :


เส้นทาง