กัญญากรภาษาลำปาง

School profile picture

กัญญากรภาษาลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเกริก กาศเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 90 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 2 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[กัญญากรภาษาลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

140/116 ถ.พหลโยธิน ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง