โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ

School profile picture

โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวพิมลมาส โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 93 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 16 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
เตรียมอนุบาล
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 2019-07-25 08:27:35.153239

ที่ตั้งสถานศึกษา

73/1 หมู่ที่ 2 ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-324-596   Fax :
http://www.bisninternationalschool.com
drpimbisninternationalschool@gmail.com


เส้นทาง