วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง Lampang Polytechnic College

School profile picture

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Lampang Polytechnic College

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเจริญ ศิริวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 142 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

551 หมู่ 1 ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-821567   Fax : 054-821568
http://www.lampangpoly.ac.th/


เส้นทาง