วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

School profile picture

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายการุญ พรหมประกอบ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 920 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 5 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 50 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช. - ปวส.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

เหมืองแม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220
054-330737   Fax : 054-330737 ต่อ 1004
http://www.egtechma.ac.th/


เส้นทาง