วิทยาลัยการอาชีพเถิน

School profile picture

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนพดล พิมพ์พอน
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 842 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 37 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยการอาชีพเถิน ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช. - ปวส.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 147 หมู่ที่ 1 ถ.เถิน-ทุ่งเสลี่ยม ต. แม่ปะ อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
054-292701   Fax : 054-293040
www.thoen.ac.th


เส้นทาง