มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

School profile picture

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 1,366 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 65 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 201 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวส. - ปริญญาตรี - สูงกว่าปริญาตรี
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

200 หมู่ 17 ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
0 5434 2547-8   Fax : 0 5434 2549
https://lpc.rmutl.ac.th/


เส้นทาง