มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

School profile picture

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 315 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 13 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 73 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปริญาตรี - สูงกว่าปริญาตรี
อุดมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

ถนน พหลโยธิน ต. ศาลา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
0-5420-954   Fax :
http://www.thaiall.com/mculampang/


เส้นทาง