วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง Lampang Inter-Tech College

School profile picture

วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง

Lampang Inter-Tech College

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้บริหารหน่วยงาน

ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
อธิการบดี

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปริญาตรี - สูงกว่าปริญาตรี
อุดมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 173/1 ถนนพหลโยธิน ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054 811 603   Fax : 054 811 602
https://lit.ac.th/


เส้นทาง