โรงเรียนวอแก้ววิทยา Wokaewwittaya School

School profile picture

โรงเรียนวอแก้ววิทยา

Wokaewwittaya School

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู
ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 76 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวอแก้ววิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

123 หมู่ที่ 4 ต. วอแก้ว อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
054 368 209   Fax :
http://www.wws.ac.th


เส้นทาง