โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล

School profile picture

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางเพ็ญนภา แดนโพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 393 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 19 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

104 ถ.พระแก้ว ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054 217 217   Fax :
http://www.t1lp.ac.th


เส้นทาง