โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

School profile picture

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 548 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 24 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - อนุบาล 3

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 5 หมู่ 8 บ้านเมาะหลวง ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220
   Fax :
www.mmtsb.ac.th


เส้นทาง