โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย

School profile picture

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 373 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 19 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 ต. สบปราบ อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
   Fax :


เส้นทาง