โรงเรียนบ้านห้วยก้อด

School profile picture

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 226 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านห้วยก้อด]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตู้น ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
   Fax :


เส้นทาง