ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศิลา

School profile picture

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศิลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 32 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศิลา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 10:02:39.486

ที่ตั้งสถานศึกษา

เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ต. เกาะคา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
   Fax :


เส้นทาง