ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่นาน้อย Ban Rainanoy Early childhood development center

School profile picture

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่นาน้อย

Ban Rainanoy Early childhood development center

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางวณิณชา ขวดแก้ว
ครู รักษาการหัวหน้าสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 14 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่นาน้อย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง