ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ตา

School profile picture

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ตา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางวัชราภรณ์ ฉัตรเงิน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 22 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ตา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กรมพัฒนาชุมชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

บ้านแม่ตา หมู่ 1 ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
   Fax :


เส้นทาง