ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พริกบน

School profile picture

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พริกบน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายรุ่งอรุณ เทียนแก้ว

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 21 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พริกบน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กรมพัฒนาชุมชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ที่ 10 ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 52180
   Fax :


เส้นทาง