อุ่นรักเนอสเซอรี่

School profile picture

อุ่นรักเนอสเซอรี่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสมจิตร ยอดทอง
ผู้ดำเนินกิจการ

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 23 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[อุ่นรักเนอสเซอรี่]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 2000-01-01 00:00:00

ที่ตั้งสถานศึกษา

87 ถนนบุญวาทย์ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
081-2878825   Fax :


เส้นทาง