สถานรับเลี้ยงเด็กเบญจศิริ

School profile picture

สถานรับเลี้ยงเด็กเบญจศิริ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางศิริพร ต๊ะพันธุ์
ผู้ดำเนินกิจการ

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 18 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[สถานรับเลี้ยงเด็กเบญจศิริ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 2000-01-01 00:00:00

ที่ตั้งสถานศึกษา

114/1 หมู่ที่ 5 ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-342247, 081-3879449   Fax :


เส้นทาง