ไตรภพเนอร์สเซอรี่

School profile picture

ไตรภพเนอร์สเซอรี่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายชาลี สท้านไตรภพ
ผู้ดำเนินกิจการ

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 63 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ไตรภพเนอร์สเซอรี่]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 2000-01-01 00:00:00

ที่ตั้งสถานศึกษา

216 ถนนเจริญประเทศ ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-217997   Fax : 054-217997 ต่อ 15


เส้นทาง