สถานรับเลี้ยงเด็กมัธยมวิทยาเนอสเซอรี่

School profile picture

สถานรับเลี้ยงเด็กมัธยมวิทยาเนอสเซอรี่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 35 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[สถานรับเลี้ยงเด็กมัธยมวิทยาเนอสเซอรี่]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 2000-01-01 00:00:00

ที่ตั้งสถานศึกษา

ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง